ந ம் அச்சத்துக்குப் பிறந்தவர்கள் இருவர்? ஒருவர் கடவுள்! இன்னொருவர் எமன்! ந ம்  தன்னம்பிக்கைக்குப் பிறந்தவர்கள் இருவர்? ஒருவர் அறிவியல...