நிலத்தின் பச்சை இதயங்கள் மரங்கள்! இரும்பு இதயம் கொண்டவன் நான்! மரங்கள் இன்றும் சலசல எனத் தன் தாய்மொழிதான் பேசுகின்றன! நா...