முதுமை ஒரு வரம் அது எல்லோருக்கும் வாய்க்காது! “வயதாகிறதே என்று வருத்தப்படாதீர்கள் அந்தவாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை“ என்றொரு பொன்ம...