பொன் முட்டையிடும் வாத்து என்று ஒரு பழையகதை கேள் விப்பட்டிருப்பீர்கள்... தினம் ஒரு பொன்முட்டையிடும் வாத்து ஒன்று ஒருவனுக்குக் கி...