ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சாலையைக் கடக்கும்போது எத்தனை எத்தனை காட்சிகளைப் பார்க்கிறோம்.. சில மணித்துளிகளே ஆனாலும் பல மணி நேர சிந்தனையைத் தூண்டு...