பரத்தையரிடமிருந்து மீண்டும் தலைவியிடம் வந்த தலைவன் தம்  புதல்வனைத் தூக்கி விளையாடினான்.. தலைவனுக்குத் தம் புதல்வனை நீங்கிச் செல்ல மனமும...