மொட்டொன்று திடுக்கிட்டு விழித்தது ஏனென்று கேட்டேன்? 'ஒலி மாசுபாடு'  என்றது! மலர் ஒன்று தும்மியது என்ன ஆச்சு என்றேன்? 'சுற்றுச...