அறிவுக்கு மொழி தடையல்ல! ஆனால் காலச்சூழல் ஒரு சமூகத்தில் சில மொழிகளை உயர்வான மொழியாகவும், சில மொழிகளை இழிவான மொழிகளாகவும் பிரதிபலித்துவிடுக...