அடக்கமான பெண்களும் டைனசரும்  ஒன்று என்கிறார்கள்! ஏனென்றால் இ ரண்டுமே இப்போது உயிரோடு இல்லையாம்! அடக்கம் என்ற சொல்லின் பொருள். அடக்கம...