உயிர் நா னும் குழந்தையாகத்தான் பிறந்தேன் எனக்கு அப்போது தெரியாது நானும் பல அவதாரம் எடுப்பேன் தினம் இறப்பேன் தினம் பிறப்பேன் என்று.. கல்...