வறுமை வறுமை பற்றி கவிதை எழுத எனக்கு ஆசைதான் ஆனால்  என்ன செய்வது? மை வாங்கக் கூட என்னிடம் காசு இல்லை! --0O0--- -0O0 ----0...