பொருளற்ற வாழ்க்கை வாழும் பொருளற்றவரின் வாழ்க்கையைக்கூட பொருளற்ற வார்த்தைகளால் பொருள் பொதிந்த வாழ்க்கையாக்கிக் காட்டும் பல்கலைக்க...