வண்ணக்கிளி என்ற திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற இந்தப் பாடலைப் பலருக் கேட்டிருப்பீர்கள்.  இயற்றியவர்: கவிஞர் மருதகாசி அவர்கள் ஆவார்.இந்தப் ப...