பணக்காரனுக்கு ஒரு நீதி! ஏழைக்கு ஒரு நீதி! அரசியல்வாதிக்கு ஒரு நீதி! ஆன்மீகவாதிக்கு ஒரு நீதி! குற்றங்களைத் தடுக்க ஏற்படுத்தப்ப...