கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக என்றார் வள்ளுவர்… இன்றைய மாணவன் சொல்கிறான்… கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின் விற்க பாதி விலைக...