நான் பள்ளியில் படித்த காலத்தில், பள்ளியிலிருந்தே திரையரங்கத்துக்கு அழைத்துச்செல்வார்கள். அங்கு இயற்கை, அறிவியல், விழிப்புணர்வு தொடர்பான ஆவ...