கோபம் என்பது கொடிய நோய்.. இந்நோய் தன்னையும் அழித்து தன்னைச் சார்ந்திருக்கும் சுற்றத்தாரையும் அழிக்கவல்லது. மிக விரைவாக அருக...