இணையத்தில் தமிழின், தமிழரின் இன்றைய நிலையை அறிந்துகொள்ளும் ஆவலில் மேற்காணும் இரு வாக்கெடுப்புகளை  15 நாட்களுக்கு முன்னர் வைத்தேன்.. ...