“கண்ணுடையர் என்பவர்    கற்றோர்   முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லாதவர் ” (திருக்குறள் 393) “ எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும்” , ...