1. இன்று ஆபிரகாம் லிங்கன் பிறந்தநாள்.  லிங்கன் தன் மகனைப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியருக்கு எழுதிய நெகிழ்ச்சி தரும் கடிதம்...  அனைத்து மனிதர்...