சங்கஇலக்கியப் பாடல்களைப் படிக்கும்போது அக்கால மக்களின் வாழ்வியல், சுற்றுச்சூழல் ஆகியன மனக்கண்முன் நிற்கும். அக்காட்சிகள் என்றும் நினைவில் ...