தமிழில் வடிவமைக்கப்பட்ட அழகான திருமண அழைப்பதழை  இணையத்தில் உலவும் போது பார்த்தேன். அதனை இங்கு வெளியிட்டிருக்கிறேன். மணமக்களுக்கு வாழ்த்து...