தமிழின் சிறப்பு அதன் தொன்மையில் மட்டுமில்லை , அதன் தொடர்ச்சியிலும் உள்ளது என்ற கருத்துக்குத் தக்க சான்று இன்றைய இணையத்தமிழ் வளர்ச்சியாகு...