உன்னைப் புகழும்போது செவிடனாக இரு! உன்னை இகழும்பொது ஊமையாக இரு! என்றொரு பொன்மொழி உண்டு.. புகழ் ஒரு போதை! இன்னும் இன்னும் என்று நம்ம...