உன்னைப் புகழும்போது செவிடனாக இரு! உன்னை இகழும்பொது ஊமையாக இரு! என்றொரு பொன்மொழி உண்டு.. பு...