நாம் விரும்பித்தான் இங்கு பிறப்பெடுத்து வந்தோமா? நாம் நினைத்தாலும் இறந்துபோக முடியுமா? தற்கொலை செய்துகொள்வோர் எத்தனைபேர் காப்பாற்றப்படுகிற...