எல்லோரும் தேடினாலும் சிலரை மட்டுமே தேடிச் செல்வது... எல்லோரும் விரும்பினாலும் சிலரை மட்டுமே விரும்பிச் செல்வது.. எல்லோரும...