ஏழைகளுக்கு ஒரு நீதி! பணக்காரர்களுக்கு ஒரு நீதி! அரசியல்வாதிக்கு ஒரு நீதி! ஆளும் கட்சிக்கு ஒரு நீதி! எதிர்கட்சிக்கு ஒரு நீதி என்று இன...