தமிழர் தம் ஆடற்கலை மரபுகளை பெருந்தச்சன் தென்னன் மெய்ம்மன் அவர்கள் ஓவியங்களின் வழியே அழகாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.