நான் மருத்துவராகி நாட்டுக்கு சேவை செய்யப்போகிறேன் என்று யாராவது  சொன்னால் இப்போதெல்லாம் சிரிப்பு தான் வருகிறது. அரசு நடத்தவேண்டி...