பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகமாகிவரும் இன்றைய சூழலில் வ.வே.சு ஐயரின் குளத்தங்கரை அரசமரம் சொல்லும் கதை, நல்ல அறிவுரையாக அமையும்.. கதை...