ஆசிரியர்களைப் போற்றுவோம் ..     கண்டிப்பான ஆசிரியர்கள் உன்னைக் கண்டிப்பது நீ துன்பப்படவேண்டும் என்பதற்காக அல்ல! நீ........