தமிழ் இலக்கியத் தொடரடைவு என்பது தமிழாய்வுலகின் அடிப்படைத் தேவையாகும். இதனை மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பணியாற்றும்   முனைவர்.ப.பாண்டியராஜா...