உயிர்க்கொலை என்பது சில நேரங்களில் நீதியாகவும் , சிலநேரங்களில் அநீதியாகவும் நம்மால் பார்க்கப்படுகிறது ! ஜாலியன் வாலாபாக் ...