புதன், 14 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 63. இடுக்கண் அழியாமை

 


இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை

அடுத்தூர்வது அஃதொப்ப தில். - 621

துன்பம் வரும்போது சிரி, அதுதான் துன்பத்தை வெல்லும் வழி  

வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்

உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்.- 622

வெள்ளம்போல பெருந்துன்பத்தையும் மனவலிமையால் வெல்லலாம்

இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு

இடும்பை படாஅ தவர்.- 623

துன்பத்தில் கலங்காதவர், துன்பத்திற்கே துன்பம் கொடுப்பார்கள்

மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற

இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து.- 624

காளைபோன்ற விடாமுயற்சியுடைவனிடம் துன்பமே துன்பப்படும்

அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற

இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.- 625

தொடரும் துன்பமும், மனவலிமையுடையவனிடம் துன்பம் கொள்ளும்

அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று

ஓம்புதல் தேற்றா தவர்.- 626

செல்வத்தால் பெருமிதம் கொள்ளாதவர், வறுமையில் வருந்தமாட்டார்

இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்

கையாறாக் கொள்ளாதா மேல்.- 627

உடல் துன்பம் தரும் என உணர்ந்தவர் அதற்காகக் கலங்கார்

இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்

துன்பம் உறுதல் இலன்.- 628

இன்பத்தை விரும்பாமல், துன்பத்தை இயல்பு என்பவனுக்கு ஏது துன்பம்

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்

துன்பம் உறுதல் இலன்.- 629

இன்பத்தால் மகிழாதவனுக்கு, துன்பத்தில் துயரம் ஏற்படுவதில்லை   

இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்

ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.- 630

துன்பத்தில் கலங்காதவரை பகைவரும் விரும்புவர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக