திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2021

வடிவேல் எறிந்த வான்பகை: தமிழ் உயராய்வுச் சான்றுகள் (Tamil Edition) Kindle Edition

தமிழ் மரபில் வேல் என்ற கருவியை ஏந்திய வேந்தா்கள், மறவா் என அனைவரும் முருகனை முன்னோன் என்று போற்றிய செய்தி இலக்கியப் பரப்பில் பரவலாகப் பதிவாகியுள்ளது. பழந்தமிழ் இலக்கியப் பரப்பு மிகவும் விாிவானது. அதனில் செவ்விலக்கியங்களாகத் தமிழறிஞா்களால் வரைவு செய்யப் பெற்றுள்ள செம்மொழி இலக்கண இலக்கியங்கள் என்ற நூலில் இருந்து மட்டும் முதற்கட்டமாக 459 சான்றுகள் பட்டியல் இடப்பெற்றுள்ளன. அத்தகையதொரு பட்டியலே இந்நூல். இப்பட்டியல் எட்டுப் பிாிவுகளில் செய்திகளை வகைப்படுத்தி இருக்கிறது. பிற இலக்கியங்களில் உள்ள வேல் பற்றிய செய்திகளை ஒப்பிடுவதற்கு இந்தப் பகுப்பு முறை பயன்படும் என்று நம்பலாம். உலகைச் சுற்றி வரும் வான வீதியில் கோள் ஒழுங்கு தடுமாறும் போது கோள் வலிமையினால் நோ்த்தி செய்த தமிழா்கள் ஏந்திய கருவியே வேல் என்று புாிந்து கொள்ள இச்சான்றுகள் வாய்ப்பாக அமைகின்றன. ஆய்வாளா்களே இவற்றைத் திறனாய்வு செய்திட வேண்டும். உண்மைத் தன்மை இருப்பின் அது தானாகத் தாக்குப் பிடிக்கும் என்று நம்புவோம்.


மின்னூல் பதிவிறக்க முகவரி


வடிவேல் எறிந்த வான்பகை: தமிழ் உயராய்வுச் சான்றுகள் (Tamil Edition) Kindle Edition

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக