என் கேள்விக்கு என்ன பதில் என்னும் தலைப்பில் தமிழாய்வின் இன்றைய நிலை குறித்து நான் எழுதிய கட்டுரைக்கு கருத்துரை வழங்கிய நெஞ்சங்களுக்கு நன்ற...