சாதிப் பேய்கள் ஒழியட்டும் சமத்துவம் எங்கும் மலரட்டும் நீதி உலகில் நிலைக்கட்டும் நிதியும் பொங்கிப் பெருகட்டும...