தனிமை கொடுமையானது. அதிலும் அன்புக்குரியவர்களை நீங்கி வாழ்தல் மிகமிகக் கொடுமையானது. தனிமை ஒவ்வொருவராலும் ஒவ்வொரு மாதிரி உணரப்படும். சிலர் ...