சப்பானியக் கவிதைகள் பலவும் சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் பலவற்றுடன் ஒப்புநோக்கத்தக்கனவாகவுள்ளன. சான்றாக.... “எத்தனை காலம் ஏங்கிக் காத்திரு...