வலி மிகும் இடங்கள். தமிழ்த்தேர்வில் இலக்கணக்குறிப்பு எழுதுகிறான் மாணவன். வலி மிகும் இடங்கள் யாவை? உடலில் எல்லா இடங்களுமே வலிமிகும். நீ...