பொருளின்றி இவ்வுலகில் வாழமுடியாது! பொருளல்லவரையும் பொருளாகச் செய்யும் பொருள்! எனவுரைப்பர் வள்ளுவர். எல்லோரும் தேடுவது பொருளே! எல்லோருக்கும...