எத்தனை காலமானாலும் தீராத போதை - காதல் ! எத்தனை தலைமுறைகள் மாறினாலும் மாறாத பாதை – காதல்! காதலர் மாறினாலும் காதல் என்றும் மாறுவதில்லை. களவ...