ஒன்றை இழந்தால் தான் ஒன்றைப் பெறமுடியுமா…? இளமையை தொலைத்துக் கல்வியை வாங்குகிறோம்…! கல்வியை விற்று சம்பளம் வாங்குகிறோம்… பணத்தை இழந்து மகி...