இ ளம் துறவி தம் குருவிடம் ஓர் சந்தேகம் கேட்டார்... குருவே நான் புகைவண்டியில் இடம் கிடைக்காது பாதையில் அமர்ந்து வந்தேன். அப்போது என் எதிரே ...