அரிது அரிது மானிடராதல் அரிது. அதனினும் கூன் குருடுசெவிடு நீங்கிப் பிறத்தல் அரிது என்பார் ஔவையார்... எந்தக் குறையுமின்றி பிறந்ததே சிலருக்குப...