(கடவுளின் பெயரால் மக்கள் செய்யும் சில காரணமற்ற அல்லது காரணம் தெரியாத கண்மூடித்தனமான செயல்களைக் காணும் போதெல்லாம் எனக்கு நினைவுக்கு வரும் ...