சங்ககாலத்தில் குற்றங்களும் அதற்கான தண்டனைகளும் எவ்வாறு இருந்தன என்பதை தொடர் இடுகையாக வழங்கலாம் என எண்ணுகிறேன்.. ஒரு அரசன், போரில் வென்றால...