எனக்குப் பலநேரங்களில் நாம் எங்கு இருக்கிறோம்..? தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறோமா..? என்ற ஐயம் வந்துவிடும். அப்போதெல்லாம் என் கண்ணில் படும் “...