ஊருல வயதானவங்க சொல்லுவாங்க...... நாங்க அந்தக் காலத்துப் பத்தாவது.. அந்தக் காலத்து பியுசி என்று.. அவங்க சொல்லும் போதெல்லாம் புரியாத உண்மை இ...