பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்களின் பிறந்தநாளான இன்று அவரின் சிந்தனைகளை எண்ணிப்பார்ப்பதே அவருக்கு நாம் சொல்லும் வாழ்த்தாகக் கருதுகிறேன். தமிழ் ...